Professor

Fumio Teraoka

Associate professor

Kunitake Kaneko

Secretary

Shizuka Tajiri

Teraoka Laboratory

Doctoral course

Takao Kondo
Yasuyuki Tanaka
Kosuke Mori
Hiroki Watanabe

Master course

M2

Daiki Hashimoto
Kazuki Hayashi
Shunsuke Takamatsu

M1

Daisuke Settai
Sou Takamura
Taku Wakui
Tomonori Sato
Yuto Nagayama

Bachelor course

B4

Keita Shimada
Ryo Yasumori
Ryuta Kremer
Takumi Igarashi
Yuki Nagai

Internship

Noa Safar

Kaneko Laboratory

Doctoral course

Takeshi Sano

Master course

M2

Ryo Yoshitani
Yasutaka Shigano
Yuya Ishikawa

M1

Ryo Oka
Yusuke Tanabe

Bachelor course

B4

Yoichi Ozaki
Satoshi Tanaka
Shunsuke Haraguchi
Tsuyoshi Yamashita

Internship

Edoardo Lamonaca