Professor

Fumio Teraoka

Assistant professor

Kunitake Kaneko

Secretary

Yumi Imai

Teraoka Laboratory

Doctoral course

Takao Kondo
Kosuke Mori
Yasuyuki Tanaka

Master course

M2

Yusuke Niimi
Kohei Matsueda
Kei Mikami
Shuto Yoshihara
Hiroki Watanabe

M1

Takamasa Ochiai
Shungo Kusakabe
Kenta Shimamatsu

Bachelor course

B4

Daiki Hashimoto
Kazuki Hayashi
Haruaki Higaki
Daiki Furusawa
Hanna Yoshimochi

Kaneko Laboratory

Doctoral course

Takeshi Sano

Master course

M2

Soichiro Iwai
Sunao Otake
Daichi Kitamura
Kazuki Saito
Yuya Sato
Koki Horita
Yuta Yasumura
Kanae Yoshikawa

M1

Yusuke Uemura
Ryo Ogitani
Ryo Yoshitani

Bachelor course

B4

Yuya Ishikawa
Yasutaka Shigano
Kodai Takakashi
Shunsuke Takamatsu
Katsuya Miyoshi